مطالب موجود برای 'شبکیه'
نابینایی و اختلالات بینایی بوسیله تخریب لاعلاج شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا ایجاد می شود. سلول درمانی برای یک جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی را بویژه برای آن هایی که گیرنده های حس کننده نور در چشم شان را دست داده اند، نجات ببخشد. همین طور، سلول های به خوبی شناخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
مشتقات متعدد خون برای درمان بیماری های چشمی مختلف که بخش خلفی یا قدامی چشم را تحت تاثیر قرار می دهند، پیشنهاد شده اند. منابع خونی ممکن است از خون محیطی خود بیمار(اتولوگ) تا بافت های اهدایی که عمدتا شامل خون محیطی آلوژن و خون بند ناف (UCB) است را شامل است. استفاده از حالت دوم باعث می شود که مقادیر زی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32107737
نابینایی و اختلالات بینایی بدلیل تخریب جبران ناپذیر شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا اتفاق می افتد. سلول درمانی برای جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی آن ها را بویژه در افرادی که گیرنده های نوری شان در چشم را از دست داده اند نجات دهد. در نتیجه، سلول های شبکیه به خوبی ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
نابینایی و اختلالات بینایی بدلیل تخریب جبران ناپذیر شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا اتفاق می افتد. سلول درمانی برای جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی آن ها را بویژه در افرادی که گیرنده های نوری شان در چشم را از دست داده اند نجات دهد. در نتیجه، سلول های شبکیه به خوبی ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
تخریب شبکیه اغلب منجر به از دست رفتن گیرنده های نوری حس کننده نور می شود که این امر منجر به از دست رفتن دائمی بینایی می شود. تولید گیرنده های نوری قابل پیوند شبکیه با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از سلول سوماتیک انسانی امید زیادی را برای درمان انواع بیماری های مخرب عصبی از طر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29266841
دیستروفی وراثتی شبکیه، بویژه رتینیت پیمگنتوزا(RP) از نظر بالینی و ژنتیکی بیماری های هتروژنی هستند که سلول های شبکیه اولیه و سلول های اپی تلیالی رنگدانه دار شبکیه را تحت تاثیر قرار می دهند و نتیجه نهایی آن ها نابینایی است. درک بیماری زایی پشت پرده این بیماری ها به میزان زیادی بوسیله در دسترس نبودن با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29345014
سلول های بنیادی شبکیه و بازسازی سیستم بینایی شبکیه چشم مهره داران یک مدل شناخته شده برای مطالعه عصب زایی است . نورون ها و گلیاهای شبکیه با یک ترتیب حفظ شده از استخری از سلولهای پیش ساز چند توان تولید می شوند. در طول تکوین شبکیه ، سلولهای بنیادی / پیش ساز شبکیه (RPC) شایستگی خود را در طول زمان تحت ت...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان