مطالب موجود برای 'غربالگری'
استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) در تحقیقات زیست پزشکی از بیش از یک دهه قبل منجر به گام بزرگ و رو به جلویی از زمینه بسیار امیدوار کننده پزشکی شخصی شده است. امروزه، ما حتی بیش از قبل به درمان بیماران نزدیک شده ایم. امروزه، چندین مثال از کاربرد iPSCs در کارآزمایی های بالینی و غربالگری ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31847153
محدودیت های عمده پیوند خون بند ناف خون ساز یعنی دوز سلولی پایین و تاخیر در بازسازی می تواند بوسیله تکثیر ex vivo برطرف شود. تکثیر خون بند ناف تحت کشت های معمولی منجر به تمایز سلولی سریع و از دست رفتن سلول های پیش ساز/بنیادی خون ساز(HSPC) مسئول برای پیوند می شود. در این جا، ما از تکنولوژی کشت ترکیبی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27554619
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان