مطالب موجود برای 'مقاومت درمانی'
برای دو دهه، سلول های بنیادی لوکمیایی(LSCs) در لوکمیای میلوئید مزمن (CMLs) و لوکمیای میلوئید حاد (AML) به یک پارادایم پیشرفته برای زمینه سلول های بنیادی سرطانی تبدیل شده اند. در CML، تولید فیوژن تیروزین کیناز BCR-ALB1 در سلول های بنیادی خون ساز موجب تبدیل شدن آن ها به سلول های بنیادی لوکمیایی می شود...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31907378
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیاید چند توان مشتق از مزودرم هستند که به رده های مزانشیمی متعددی از جمله استئوبلاست ها، آدیپوسیت ها، کندروسیت ها و میوسیت ها تبدیل می شوند. توانایی بالقوه آن ها برای خانه گزینی به تومورها به همراه پتانسیل تمایزی آن ها و عملکرد سرکوب کنندگی ایمنی شان، سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212021
پیام رسانی JAK/STAT3 نقش الزای را در انواع مختلف سرطان ها بازی می کند. فعال شدن این مسیر منجر به افزایش قابلیت تومورزایی و متاستازی، گذار سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) و مقاومت به شیمی درمانی در سرطان از طریق تقویت گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) می شود. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به عنوان یک تنظیم کننده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31952344
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان