مطالب موجود برای 'نارسایی حاد کبدی'
سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف(UCMSCs) به دلیل منابع گسترده، پتانسیل تمایز چند رده ای، ایمنی زایی پایین و توانایی خودنوزایی، پتانسیل زیادی را در پزشکی بازساختی نشان داده اند. با این حال، کاربرد بالینی UCMSCs هنوز با بسیاری از چالش ها از جمله نیاز به مقادیر زیاد سلولی، توانایی بقای کم در شرایط درون...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31670080
بعد از این که مرگ شمار زیادی از سلول ها در بافت های کبدی بوسیله فاکتورهای سمیت کبدی متنوع شروع شد، نارسایی حاد کبدی تهدید کننده زندگی می تواند با مرگ و میر بالا و هزینه های سنگین می تواند ایجاد شود. اگرچه پیوند کبدی و پیوند هپاتوسیتی به جایگزینی برای بهبودی بازسازی کبدی مورد توجه قرار گرفته اند، کار...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31197403
نارسایی حاد کبد (ALF) یک بیماری کشنده با درمان های نجات بخش محدود است. به دلیل فقدان اهدا کننده های اندام کامل برای پیوند کبد، یک استراتژی درمانی جایگزین برای این بیماران مورد نیاز است. یافته های پیش درمانگاهی و بالینی ثابت کرده است که درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای ریکاوری نارسایی حاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29575235
هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BMSC) در درمان نارسایی حاد کبدی (AHF) درموش بود. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از مغز استخوان رت جداسازی و کشت داده شد و توسط فلوسیتومتری مورد آنالیز قرار گرفت. پس از پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به مو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25187814
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان