مطالب موجود برای 'پاسخ ایمنی'
کارآزمایی بالینی با استفاده از سلول های بنیادی بالغ برای بازسازی بافت قلبی آسیب دیده برخلاف سوالات موچود در مورد کارایی این امر و فقدان درک درست از اثر زیستی آن ها تا به امروز ادامه دارد. منطق استفاده از این کارآزمایی های سلول درمانی از مطالعات جانوری می آید که بهبودی متوسط اما تکرار پذیری را در عمل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31775156
برهمکنش بین سلول های توموری و سلول های غیر بدخیم و ایمنی که ریز محیط تومور(TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی استرومایی چند توانی هستند که درون اغلب سرطان ها یافته می شوند و نقش حیاتی را بازی می کنند که روی تشکیل و عملکرد ریز محیط توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
هدف مطالعه: بیماری کروناویروس 2019(COVID-19) دلیل مرگ و میر قابل توجه در سطح دنیا است. در حالی که آسیب قلبی در بیماران مبتلا به شکل شدید COVID-19 مشاهده شده است، مکانیسم اسیب نامشخص است. در این جا، ما دانسته های موجود در مورد زیست شناسی SARS-CoV-2 و مکانیسم های بالقوه آسیب میوکاردی به دلیل سمیت ویرو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32318865
برهمکنش های بین سلول های توموری و سلول های استرومایی و ایمنی غیر بدخیم که ریز محیط تومور (TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی استرومایی چند توان درون اغلب سرطان ها هستند که نقش حیاتی را در تاثیر گذاری بر تشکیل و عملکرد ریز محیط توموری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) تقریبا در همه بافت های بدن وجود دارند و دارای قابلیت تمایز به چندین نوع سلول مختلف هستند و امیدواری زیادی را در ترمیم بافت با رویکرد جایگزینی سلول ایجاد کرده اند. مطالعه تنظیم دو سویه بین سلول های بنیادی مزانشیمی و پاسخ های ایمنی، دوره ای از تجدید ساختار بازسازی بافت ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29221689
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از بافت چربی، مغز استخوان، خون بند ناف و سایر بافت ها، اخیرا با توجه به ظرفیت دگر تمایزی شان، توجه زیادی را به عنوان عوامل درمانی بالقوه در بیماری های مختلف به خود جلب کرده اند. با این حال، مطالعات اخیر نشان می دهد که MSCها با حمایت ریز محیط توموری، افزایش رشد توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28756624
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان