مطالب موجود برای 'پیام رسانی سلولی'
نوسانات روزانه فیزیولوژی جانوری موسوم به ریتم های سیرکادین بوسیله زمان سنج های مولکولی حفاظت شده موسوم به ساعت سیرکادین هماهنگ می شوند. ساعت سیرگادیم یک چرخه فیدبک رونویسی-ترجمه را شکل می دهد که به عنوان تنظیم کننده زیستی مرکزی بسیاری از فرایندهای 24 ساعته ظهور کرده است. مطالعات اولیه روی روده کشف ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31586240
فاکتورهای خانواده فاکتور رشد مبدل-β(TGFβ) اثرات پلیوتروفیک را القا می کنند و در تنظیم طبیعی ترین و بیماری زا ترین فرایندهای سلولی دخیل هستند. فعالیت شاخه های مختلفی از مسیرهای پیام رسانی خانواده TGFβ و ارتباط بین آن ها با سایر مسیرهای پیام رسانی تنظیم مناسب خودنوزایی، شروع تمایز و تخصصی شدن سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31771212
کبد دومین اندام بزرگ در بدن انسان است و مسئول عملکردهای متعددی است که به طور مستقیم در هموستازی مشارکت دارد. هپاتوسیت ها سلول های کبدی پارانشیمی است که چندین عملکردی بیوشیمیایی و متابولیکی را تنظیم می کند و مواد مهم برای بدن را سنتز می کند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) گروهی از سلول های بنیادی مشت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27555287
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان