مطالب موجود برای 'کندروسیت ها'
اختلالات مخرب مفاصل(بویژه استئوآرتریت(OA)) منجر به درد دائمی و ناتوانی و ایجاد بار اقتصادی زیاد برای جامعه می شود. با این وجود، مکانیسم های مولکولی استئوآرتریت هنوز به طور کامل توضیح داده نشده است. استئوآرتریت بوسیله تخریب غضروف و از دست دادن ماتریکس خارج سلولی(ECM) مشخص می شود. به طور عمومی همگان ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31753036
استئوآرتریت(OA) یک بیماری مفصلی مزمن، شایع و ناتوان کننده است که بوسیله تخریب پیشرونده غضروف، بازآرایی تحت غضروفی استخوان، آسیب های مغز استخوان، آسیب مینیسک و سینوویت ها مشخص می شود. سلول های ایمنی ذاتی(سلول های کشنده ذاتی، ماکروفاژها و ماست سل ها) مهم ترین نقش پاتوژنیک را در پاسخ التهابی اولیه بازی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30551490
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) منبع جذابی را برای طب بازساختی ایجاد کرده اند. هدف مطالعه ما ایجاد یک روش جدید برای تمایز iPSCهای انسانی به کندروسیت ها بوسیله بیش بیان microRNA-140(miR-140) و استفاده از فاکتور TGFβ3 در سیستم کشت با تراکم سلولی بالا بود. ما وکتورهایی را آماده کردیم که برای تولید...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29456027
نشان داده شده است که سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) پتانسیل امیدوار کننده ای برای کاربرد در طب بازساختی و مهندسی بافت دارند. تمایز غضروفی iPSCها برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان مهم است. در این مطالعه، ما اثر داربست نانوفیبری پلی اتر سولفون(PES) را روی غضروف زایی iPSCها بررسی کردیم. س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29103309
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان