مطالب موجود برای 'گذار اپی تلیالی مزانشیمی'
برهمکنش بین سلول های توموری و سلول های غیر بدخیم و ایمنی که ریز محیط تومور(TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی استرومایی چند توانی هستند که درون اغلب سرطان ها یافته می شوند و نقش حیاتی را بازی می کنند که روی تشکیل و عملکرد ریز محیط توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) شامل تغییرات دینامیک در سازماندهی سلولی از فنوتیپ اپی تلیالی به مزانشیمی است که منجر به تغییرات عملکردی در مهاجرت و تهاجم سلولی می شود. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی در طیف متنوعی از شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک رخ می دهد و حاصل مجموعه حفاظت شده ای از سیگنال های القایی، تنظی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32300252
برهمکنش های بین سلول های توموری و سلول های استرومایی و ایمنی غیر بدخیم که ریز محیط تومور (TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی استرومایی چند توان درون اغلب سرطان ها هستند که نقش حیاتی را در تاثیر گذاری بر تشکیل و عملکرد ریز محیط توموری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
پیام رسانی JAK/STAT3 نقش الزای را در انواع مختلف سرطان ها بازی می کند. فعال شدن این مسیر منجر به افزایش قابلیت تومورزایی و متاستازی، گذار سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) و مقاومت به شیمی درمانی در سرطان از طریق تقویت گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) می شود. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به عنوان یک تنظیم کننده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31952344
فعال سازی نابجای مسیر سونیک هج هاگ(SHH) در انواع سرطان ها از جمله کلانژیوکارسینوماها(CC) دخیل است؛ با این حال، فاکتورهای اثر گذار هنوز ناشناخته است. علاوه براین، مشخص شده است که هیپوکسی درون توموری در مقاومت درمانی از طریق اثرات تعدیل کنندگی روی مسیرهای مختلف مشارکت می کند. در این مطالعه ما ارتباط ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31634481
گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) فرایندی است که طی تکوین جنینی، بهبودی زخم و تحت برخی از فرایندهای پاتولوژیک از جمله فیبروز و پیشرفت تومور اتفاق می افتد. تغییرات مولکولی که درون سلول های اپی تلیالی طی تغییر شکل از فنوتیپ مزانشیمی رخ می دهد به خوبی مطالعه شده است. با این حال، امروزه، مکانیسم القای گذار ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31569731
سرطان تخمدان(OC) بدلیل تهاجمی بودن بالا، عود مجدد و ذات مقاوم به دارو، چهارمین بدخیمی شایع زنانه است. دو ویژگی آخر این سرطان ناشی از وجود سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) است. فاکتورهای مانند TGFβ1 و مسیرهای پیام رسانی پایین دست آن، در اغلب سرطان تنظیم افزایشی دارند و منجر به القای گذار اپی تلیالی مزانش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29537103
بیان سیتوکراتین8(CK8)، ویمنتین، نستین و α-SMA در گنادهای در حال تکوین 12 جنین 5 تا 9 هفته با استفاده از ایمنوهیستوشیمی و ایمنوفلورسنس آنالیز شد. طی دوره بررسی شده، تعداد سلول های CK8+ در اپی تلیوم سطح گنادی از 56 درصد به 92 درصد، در استروما از 50 درصد به 60 درصد و در مدولا از 23 درصد به 42 درصد رسید...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27981799
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان