مطالب موجود برای ' آسیب های استخوانی'
پیشرفت در اصلاح و ترمیم عیوب استخوانی آسیب های استخوانی شایع بوده و منبع مشکلات و فشارهای اقتصادی بسیارمی باشند . چندین بافت مربوطه ، مانند غضروف، منیسک و رباط داخل مفصلی بهبود نمی یابند. و حتی استخوان که به طور معمول خود به خود ترمیم می شود ، ممکن است ترمیم موفقی نداشته باشد. بازسازی بافت های است...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان