مطالب موجود برای ' انتقال دارو'
معادل های مهندسی شده بافتی پوست انسان پوست انسان نه تنها به عنوان یک مانع مهم در برابر نفوذ مواد خارجی به بدن عمل می کند، بلکه مسیری بالقوه برای انتقال فعال داروها / مواد / عناصر کاربردی به پوست (تحویل موضعی) و / یا بدن (تحویل بین درمی) فراهم می کند. در سه دهه گذشته، تحقیق و توسعه در معادل های پوست...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان