مطالب موجود برای ' درمان هومورال'
حذف ایمنی سلول های بنیادی سرطان تخمدان سرطان تخمدان تنها 3 درصد از همه سرطان ها را در زنان به خود اختصاص می دهد ، اما بیش از هر سرطان دیگری باعث مرگ و میردرزنان می شود. درمان با شیمی درمانی و جراحی های کاهش دهنده تومور پاسخ خوبی را به درمان نشان می دهند. با این حال ، در بخش بزرگی از بیماران تومور د...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان