مطالب موجود برای ' سلول های بنیادی اپی تلیالی'
پیشینه: طی دو دهه گذشته بند ناف انسان به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. این منبع با مشکلات اخلاقی همراه نیست، تومورزایی ندارد، ایمنی زایی کمی دارد و بنابراین مزیت های زیادی را به عنوان منبعی از سلول های بنیادی ارائه می کند. پوشش بند ناف هم دارای سلول های بنیادی مزانشیمی و هم دارای سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29017529
سلول های بنیادی اپی تلیالی و سرطان روده روده پستانداران متشکل از یک لایه اپیتلیالی است که عملکرد چندگانه ای به منظور حفظ فعالیت های گوارشی و همچنین هموستاز روده انجام می دهد. این لایه اپیتلیالی حاوی سلول های بنیادی بسیار تکثیرشونده ای است که تسهیل بازسازی سریع از ویژگی های آن می باشد. چگونگی مشارکت...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان