مطالب موجود برای ' Tumor microenvironment'
تصور می شود که انتشار متاستازیک یک واقعه چند مرحله ای است که شامل آزادسازی سلول های مشتق از تومور اولیه و انتشار آن ها در بدن است. در حال حاضر، برای توضیح منشا متاستاز سرطان چندین فرضیه مطرح بود است که شامل گذار اپی تلیالی-مزانشیمی، موتاسیون زایی سلول های بنیادی و نقش تسهیل کننده ماکروفاژها برای تغی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30544664
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های چند توانی با پتانسیل تمایز به انواع مختلف سلول ها هستند. با توجه به ویژگی های سرکوب کنندگی ایمنی و ضد التهابی، آن ها به طور گسترده ای در طب بازساختی استفاده می شوند اما اثر دو گانه ای روی پیشرفت سرطان و اعمال اثرات تحریک کنندگی یا مهاری رشد روی انواع سرطان ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30362503
برهمکنش بین سلول های بنیادی سرطانی(CSC) درون ریز محیط توموری(TME)، در وقوع کلی ناهمگونی درون توموری و هم چنین برهمکنش های سلول های بنیادی سرطانی با سلول های استرومایی غیر سرطان دخیل است. درک جامع فرایند تومورزایی نیازمند نشان دادن بیان ژنی هماهنگ بین سرطان و سلول های استرومایی توموری برای هر تومور ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30379370
ایمنی درمانی سرطان که می تواند از سیستم ایمنی میزبان برای کشتن سلول های توموری استفاده کند، در مقایسه با شیمی درمانی و پرتو درمانی پتانسیل زیادی برای مهار طولانی مدت رشد و عود مجدد تومور دارد. همان طور که ما می دانیم، تومورها سازش پذیری قوی را برای فرار از تخریب شدن بوسیله سیستم ایمنی در مراحل انتها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30287266
سرطان کلورکتال یکی از شایع ترین سرطان ها در سراسر جهات با مرگ و میر بالا است. متاستاز تا فواصل دور و عود مجدد، دلایل اصلی مرگ بیماران هستند. سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) نقش حیاتی را در متاستاز و عود مجدد سرطان کلورکتال بازی می کنند. سلول های بنیادی سرطانی، زیر جمعیتی از سلول های سرطانی با ویژگی های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30279970
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های پیش ساز غیر خون سازی هستند که می توانند از انواع مختلف بافت ها از جمله مغز استخوان، بافت چربی، پالپ دندان و خون جفت/بند ناف جداسازی شوند. جداسازی آن ها از بافت های بالغ، نگرانی های اخلاق کار با سلول های بنیادی جنینی را ندارد و این در حالی است که سلول هایی را ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29615915
شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) ممکن است ریز محیط توموری را تنظیم کنند(TME). قابل درک است که برهمکنش با سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند رفتار عملکردی سلول های نئوپلاستیک، بازآرایی ریز محیط توموری و تولید یک نیچ سلول های توموری که رگزایی جدید بافت را حمایت می کند، تها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29515580
مرگ و میر به طور هشدار دهنده ای برای بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی(PDAC) بالا باقی مانده است به نحوی که 93 درصد افراد ظرف مدت پنج سال می میرند. طیف وسیعی از موارد آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی بوسیله فعال شدن موتاسیون ها در پروتو-انکوژن KRAS ایجاد می شوند که منجر به تکثیر و پیام رسا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29320425
تومورهای جامد از سلول های سرطانی و ریز محیط توموری ترکیب شده اند که با هم برهمکنش دو طرفه دارند. بسیاری از اجزای محیطی مانند ماتریکس خارج سلولی(ECM)، سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های اندوتلیالی و ایمنی، و فاکتورهای رشد متنوع و سیتوکین ها، سیگنال های مهاری یا تحریکی را برای سلول های سرطانی ارائه می...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28986884
سرطان تخمدان یکی از مهم ترین دلایل مرگ های سرطانی در زنان جهان محسوب می شود. برخلاف پیشرفت های صورت گرفته در زمینه درمان سرطان تخمدان، 70 تا 80 درصد زنانی که ابتدا به درمان پاسخ می دهند، در نهایت دچار عود مجدد بیماری شده و می میرند. شواهدی وجود دارد که جمعیت کوچکی از سلول های درون تومورها موسوم به س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28819364
تومورها بافت های پیچیده ای متشکل از سلول های استرومایی مانند فیبروبلاست ها، سلول های ایمنی و سلول های بنیادی مزانشیمی، همچنین اجزای غیر سلولی، علاوه بر سلول های سرطانی می باشند. شواهد بسیاری نشان می دهد که این اجزاء سلولی غیر نئوپلاستیک از شروع ، پیشرفت و متاستاز سرطان حمایت کرده و مهار و یا برنامه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25695337
حذف ایمنی سلول های بنیادی سرطان تخمدان سرطان تخمدان تنها 3 درصد از همه سرطان ها را در زنان به خود اختصاص می دهد ، اما بیش از هر سرطان دیگری باعث مرگ و میردرزنان می شود. درمان با شیمی درمانی و جراحی های کاهش دهنده تومور پاسخ خوبی را به درمان نشان می دهند. با این حال ، در بخش بزرگی از بیماران تومور د...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان