مطالب موجود برای ' iPSCs'
سلول های بنیادی پرتوان انسانی، منبع سلولی قابل حصولی را برای تحقیقات بالینی و مطالعات درمانی جدید برپایه سلول درمانی ارائه می دهند. با شناخت سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs)، تولید تقریبا هر نوع سلول موردنظر از سلول های خود بیمار میسر شده است. پیشرفت های کنونی در روش های تغییر ژنی، امکان تولید ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
بیماری آلزایمر یک اختلال مخرب عصبی خطرناک است که درمانی ندارد. درمان های امیدوار کننده بی شماری که در مدل های جونده آلزایمر امیدوار کننده نشان داده اند، برای بیماران انسانی سودمند نبوده اند. در حالی که این امید وجود دارد که مداخلات قبلی با استفاده از درمان های موجود نتایج را بهبود ببخشند، این به امر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31391546
سلول های جزایر پانکراسی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSC) منابع امیدوار کننده ای را برای مطالعات دیابت، درمان های سلولی و غربالگری های دارویی ارائه می دهند. اخیرا، ارگانوئیدهای مشتق از hPSC کلاس جدیدی از مدل های برون تنی اندام را برای مدل سازی بیماری و پزشکی بازساختی ارائه کرده اند. با این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30719525
این مطالعه با هدف القای اسپرماتوژنز در بیضه آزوسپرمی از طریق سلول های شبه سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بعد از پیوند درون تنی و برون تنی iPSCs‌و کشت اندام سه بعدی صورت گرفت. سلول های iPS موشی نشان دار شده با DiI به مدل موشی بیضه آزوسپرمی(پیش تیمار شده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31007064
یکی از حیاتی ترین شاخه های طب بازساختی سلول درمانی است که در آن مواد سلولی به بیما تزریق می شوند تا فرایند بازسازی کننده شروع شود. سلول های بدست آمده از طریق بازبرنامه ریزی سلول های خود بیمار مزیت های اخلاقی و بالینی را ارائه می دهند که می توانند منبع جدیدی برای مواد در کاربردهای درمانی باشند. در ای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31197578
اختلالات عصبی روانی، اختلالات پیچیده ای هستند که بوسیله تنوع ژنتیکی ناهمگون، علایم متغیر و تغییرات گسترده در پاتولوژی آناتومیک مشخص می شوند. در قالب اختلالات عصبی روانی، دستیابی محدود به انواع بافت های محدود، چالش هایی را برای درک علت شناسی بیماری و تکوین درمان های موثر ارائه کرده است. سلول های بنیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31134525
کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSC-CMs) منبع بالقوه ای برای بازسازی قلبی و تکوین دارو هستند. سلول های hiPSC-CMs، همه کانال های یونی قلبی و فنوتیپ قلبی منحصربفرد پیام رسانی یون کلسیم را بیان می کنند. در این جا ما بیان کانال های یونی حس کننده اسید(ASIC) را در کادیومیوس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31119982
سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف از جمله مدل سازی بیماری و طب بازساختی و ... استفاده شده اند. اخیرا، یک شمار افزایش یافته ای از مطالعات روی ناهمگونی بین سلول های بنیادی پرتوان انسانی فوکوس کرده اند که می تواند روی کیفیت سلول و کاربردهای بعدی آن ها اثر بگذارد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31087474
طی تولید رده های سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های CD34+ خون بند ناف، یک رده دارای تریسومی کامل کروموزوم 1 و حذف q23 تا qTer کروموزوم 11 به طور تصادفی در آزمایشگاه تولید شد. این ناهنجاری به طور پیوسته حتی در پاساژهای بالاتر نیز تشخیص داده شد. مشخص شده است که این ناهنجاری های کروموزومی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31148385
موتاسیون های بیماری آلزایمر فامیلیال(fAD) بوسیله گاما-سکرتاز تسهیم پروتئین پیش ساز آمیلوئید(APP) را تغییر می دهند و نسبت پپتیدهای آمیلوئیدوژن طویل آمیلوئید بتا(Aβ) را افزایش می دهند. با استفاده از پنج رده سلول بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) کنترل و هفت رده iPSCs تولید شده از بیماران مبتلا به fAD، ما اث...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30980041
این مطالعه در صدد القای اسپرماتوژنز دربیضه آزواسپرم از طریق سلول های شبه بنیادی اسپرماتوگونیایی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) یا SSCLCs بعد از پیوند درون تنی یا برون تنی iPSCها و کشت سه بعدی اندام بود.iPSCهای موشی نشان دار شده با DiI به بیضه مدل موشی آزواسپرمی(پیش تیمار شده با بوسولفا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31007064
مطالعه حاضر ویژگی یابی عملکردی سلول های اندوتلیالی(ECs) شبه شریانی و شبه سیاهرگی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) که در محیط تعریف شده شیمیایی و به صورت تک کشت یا بصورت کشت شده درون داربستی که دارای ویژگی های مکانیکی شبیه عروق خونی هستند را گزارش می کند. سلول های اندوتلیالی شبه ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30846769
رگزایی بزرگ ترین مشکل در مهندسی بافت ها و اندام های پیچیده است. بافت های بزرگ تر از 200 میکرو متر قطر برای دست یافتن به مواد غذایی و برداشتن مواد زاید نمی توانند به انتشار وابسته باشند. بنابراین، یک شبکه عروقی ادغام شده برای کاربرد بالینی بافت های مهندسی شده لازم است. نشان داده شده است که ریز عروق ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30739276
ما نورون های بنیابینی قشری(cINs) را از سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از 14 فرد سالم و 14 فرد مبتلا به شیزوفرنی تولید کردیم. هم نورون های بنیابینی قشری مشتق از فرد سالم و هم نورون های بینابینی قشری مشتق از افراد مبتلا به شیزوفرنی معتبر بودند، به طور خودبخود تهییج شدند، ورودی های تهییجی عملکردی ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664768
بیماری پارکینسون(PD) با علایم حرکتی و غیر حرکتی از جمله یبوست، نوروپاتی حسی، افسردگی، زوال عقل و اختلالات خواب همراه است. سوماتوستاتین(SST) به عنوان یک تعدیل کننده انتقال مهاری گاباارژیک شناخته می شود و سطح آن در مایع مغزی نخاعی بیماران پارکینسونی کاهش می یابد. در مطالعه حاضر، ما تغییرات در بیان سو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30658665
صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان