مطالب موجود برای ' intestinal cancer'
سلول های بنیادی اپی تلیالی و سرطان روده روده پستانداران متشکل از یک لایه اپیتلیالی است که عملکرد چندگانه ای به منظور حفظ فعالیت های گوارشی و همچنین هموستاز روده انجام می دهد. این لایه اپیتلیالی حاوی سلول های بنیادی بسیار تکثیرشونده ای است که تسهیل بازسازی سریع از ویژگی های آن می باشد. چگونگی مشارکت...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان