مطالب موجود برای ' trachea'
مهندسی بافت در نای این بررسی، تلاش ها برای تولید یک نای اتولوگ مهندسی بافت شده ( TET ) را با استفاده اززیست مواد یا منابع سلولی مختلف برای ساخت غضروف نای به شکل اجزای ساختاری یک جایگزین کاربردی نای خلاصه کرده است. ارزیابی بیومکانیکی نای مهندسی بافت شده نشان داد که سختی غضروف در مدل های موش nude عا...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان