مطالب موجود برای 'Cell Identity'
سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت های زیستی متعددی از جمله مغز استخوان و بافت چربی بالغ و بافت های نوزادی مانند بند ناف و جفت جداسازی می شوند. در شرایط برون تنی، سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های زیستی از توانایی تکثیر و چند توانی گسترده را نشان می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31055643
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از بافت های زیستی متعددی از جمله بافت مغز استخوان و بافت چربی بالغ و بافت های نوزادی مانند بند ناف و جفت جداسازی می شوند. در شرایط آزمایشگاهی، سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های زیستی مانند توانایی تکثیر گسترده و چند توانی را نشان می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31055643
هدف مطالعه حاضر تعیین ظرفیت تکثیری، ایمنوفنوتیپ و یکپارچگی ژنومی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) مشتق از خون بند ناف اسب(UCB) در پاساژ 5 و 10 بود. پاساژ چهار UCB-MSCهای مشتق از شش اهدا کننده غیر مرتبط ارزیابی شد. آنالیز ایمنوفنوتیپ UCB-MSCیک هویت سلولی مطابق با فنوتیپ سلول های بنیادی مزانشیمی اسب ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30251918
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان