مطالب موجود برای 'Drug discovery'
پروتکل های دو بعدی مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه کرده اند. با این حال، این سیستم ها قادر به شبیه سازی ویژگی های پیچیده ساختار سلولی، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه بافت های مشابه طبیعی نیستند. پروتکل های کشت م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31739555
پروتکل های دو بعدی (2D) مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه می دهند. با این حال، این سیستم ها قادر به شبیه سازی ویژگی های ساختاری سلولی، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه شرایط درون تنی نیستند. پروتکل های کشت مبتنی بر شرایط س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31739555
پروتکل های دو بعدی مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه کرده است. با این حال، این سیستم ها قادر به تولید ویژگی های پیچیده معماری سلول، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه با همزادهای درون تنی آن ها نیستند. پروتکل های کشت سلول سه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31739555
برخلاف رشد زیاد داروهای جدید ضد صرع(ASDs)، تقریبا یک سوم بیماران مبتلا به صرع به گزینه های درمانی موجود مقاومت نشان می دهند. پیشرفت ها در فناوری توالی یابی کامل ژنومی به شناسایی شمار زیادی از ژن های مرتبط به صرع در نرخی که از ایجاد مدل های جانوری درون تنی پیشی می گیرد، ادامه می دهد. سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31539537
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) اولین بار بیش از یک دهه قبل توصیف شدند و در حال حاضر در زمینه های مختلف زیست شناسی پایه و تحقیقات بالینی استفاده می شوند. پیشرفت های اخیر در زمینه iPSCهای انسانی راه جدیدی را برای درک بهتر زیست شناسی بیماری های انسانی باز کرده است.iPSCهای خاص بیماری، یک فرصت غیر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30341008
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان