مطالب موجود برای 'Stem cells.'
نوسانات روزانه فیزیولوژی جانوری موسوم به ریتم های سیرکادین بوسیله زمان سنج های مولکولی حفاظت شده موسوم به ساعت سیرکادین هماهنگ می شوند. ساعت سیرگادیم یک چرخه فیدبک رونویسی-ترجمه را شکل می دهد که به عنوان تنظیم کننده زیستی مرکزی بسیاری از فرایندهای 24 ساعته ظهور کرده است. مطالعات اولیه روی روده کشف ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31586240
میتوکندری به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی دخیل در هموستازی موجود شناخته می شود و به موجب آن تنظیم میتوکندریای سلول های بنیادی به طور فزاینده ای مهم شده است. استخوان به عنوان یک اندام منشا گرفته از متعهد شدن رده ای و برهمکنش های سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی خون ساز، اندامی را ارائه می ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31126872
جمعیت های سلولی متعدد مشتق از مغز استخوان نشان داده اند که دارای پتانسیل بازسازی کنندگی قلب هستند. در بین آن ها سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و هم چنین سلول های بنیادی مزانشیمی تکثیر شده در کشت که به صورت تازه جداسازی شده اند. به طور متناوب، بوسیله خالص سازی سلول های CD271+ مشتق از مغز استخوان، پیش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545336
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک آسیب ترومایی است که منجر به ناتوانی همراه با نواقص حسی حرکتی موقتی یا دائمی می شود. رویکردهای دارویی هنوز برای درمان آسیب طناب نخاعی استفاده می شوند که شامل به کار بردن داروهای کورتیکواستروئیدی است. با این حال، آسیب طناب نخاعی به عنوان یک اختلال بسیار پیچیده باقی مانده است که...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31963888
بیماری پارکینسون(PD) یک اختلال مخرب عصبی مرتبط با از دست رفتن دوپامین مخطط است که در ادامه با تخریب نورون های دوپامین مغزی میانی(mDA) در جسم سیاه همراه است و در این میان پیوند سلولی را به یک استراتژی درمانی امیدوار کننده تبدیل می کند. برای ایجاد سلول درمانی اتولوگ مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان الق...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31714896
پیشینه و هدف- فشار خون بالا یکی از شایع ترین اختلالات دخیل در سکته است. هدف این مطالعه ارزیابی این امر بود که آیا فشار خون بالا پاسخ به سلول درمانی با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ADMSCs) را بعد از سکته ایسکمیک در رت ها تغییر می دهد یا خیر. روش ها- سکته ایسکمیک در رت های نر با فشار خون...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31694504
سلول های بنیادی دارای قابلیت تمایز به سایر انواع سلول ها و خودنوزایی هستند و در سال های اخیر اهمیت زیادی را به خود جلب کرده اند. بررسی در زمینه سلول های بنیادی نشان داده است که سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند با موفقیت به سایر انواع سلول ها از جمله آدیپوسیت ها، هپاتوسیت ها، استئوسیت ها، نوروسیت ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32002800
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان