مطالب موجود برای 'cancer stem cell'
برهمکنش بین سلول های توموری و سلول های غیر بدخیم و ایمنی که ریز محیط تومور(TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی استرومایی چند توانی هستند که درون اغلب سرطان ها یافته می شوند و نقش حیاتی را بازی می کنند که روی تشکیل و عملکرد ریز محیط توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
کینازهای انتهای آمینی C-JUN یا JNKs، که جزء خانواده پروتئین کیناز فعال شونده با میتوژن(MAPK) است، از نظر تکاملی کینازهایی حفاظت شده هستند که پاسخ های سلولی به انواع مختلف محرک های تنش برون سلولی را وساطت می کنند. آن ها فرایندهای فیزیولوژیک مانند تکوین جنینی و بازسازی بافت را تنظیم می کنند و در تکثیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32283767
پیشینه: ویژگی های سلول های بنیادی سرطانی به میزان بسیار زیادی با زیست شناسی سرطان های مقاوم به درم مرتبط هستند. مدیفیکاسیون های اپی ژنتیکی، بیان ژن ها را بوسیله بازآرایی کروماتینی طی تغییر شکل بدخیمی تنظیم می کنند. هدف این مطالعه نشان دادن استراتژی احتمالی برای سلول های بنیادی سرطانی با فوکوس روی مد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32378621
پیشینه: ویژگی های سلول های بنیادی سرطانی به میزان بسیار زیادی با زیست شناسی سرطان های مقاوم به درم مرتبط هستند. مدیفیکاسیون های اپی ژنتیکی، بیان ژن ها را بوسیله بازآرایی کروماتینی طی تغییر شکل بدخیمی تنظیم می کنند. هدف این مطالعه نشان دادن استراتژی احتمالی برای سلول های بنیادی سرطانی با فوکوس روی مد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32378621
برهمکنش های بین سلول های توموری و سلول های استرومایی و ایمنی غیر بدخیم که ریز محیط تومور (TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی استرومایی چند توان درون اغلب سرطان ها هستند که نقش حیاتی را در تاثیر گذاری بر تشکیل و عملکرد ریز محیط توموری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
سلول های بنیادی سرطانی(CSC) بخش کوچکی از توده توموری را شامل می شوند و ب خود نوزایی، تمایز و توانایی تشکیل تومورهای ثانویه مقاوم به شیمی درمانی مشخص می شوند. خودنوزایی سلول های بنیادی سرطانی از طریق مسیرهای پیام رسانی متنوع از جمله هج هاگ، Notch و مسیر Wnt/β-catenin تنظیم می شود. مارکرهای سطحی اندکی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31622608
اگرچه سرطان ها اغلب بوسیله جراحی برداشته می شوند و مورد شیمی درمانی یا پرتو درمانی قرار می گیرند، آن ها اغلب بدنبال تیمار بدلیل حضور سلول های باقی مانده مقاوم مانند سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) مجددا عود می کنند. سلول های بنیادی سرطانی بوسیله ویژگی های خودنوزایی، پرتوانی و تومورزایی شان مشخص می شوند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31452753
سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) به عنوان سلول های شروع کننده تومور در نظر گرفته می شوند و مسئول رشد تهاجمی تومور و منتشر شدن با جایگاه های اندامی دورتر هستند. مشخصا، پرتو درمانی و شیمی درمانی باید سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار دهند. با این حال، پژوهش های اخیر در بررسی سلول های بنیادی سرطانی بوسیله...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30066938
شناسایی سلول های توموری گردش کننده(CTC) نه تنها در ارائه دیدگاه های مهم در مورد تغییرات مولکولی بیماری های توموری پیشرفته بلکه در تسهیل پیش بینی خطر نیز پتانسیل دارد. گذار اپی تلیالی مزانشیمی(EMT) به عنوان فرایندی مهم برای تکوین متاستاز و پراکنش سلول های توموری به درون جریان خون کشف شده است. علاوه ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28560676
سلول های سرطان تخمدان می توانند تحت شرایط کشت سوسپانسیون فاقد سروم اسفروئید ایجاد کنند. اسفروئیدها که غنی از سلول های بنیادی سرطانی هستند می توانند منجر به گسترش و عود مجدد تومور شوند. برای شناسایی مولکول های قابل هدف گیری جدیدی در اسفروئیدهای سرطان تخمدان، ما بیان افتراقی ژن ها در اسفروئیدها را در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28165651
سلول های بنیادی سرطانی(CSC) به دلیل نقش شان در تومورزایی و پیش آگهی ضعیف بیماران در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. درمان های مرسوم در حذف این گروه از سلول ها از جمعیت های حجیم سلول های سرطانی ناتوان هستند، اجازه بقای سلول های بنیادی سرطانی بعد از تیمار را می دهند و در نتیجه این سلول ها منجر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27840647
حذف ایمنی سلول های بنیادی سرطان تخمدان سرطان تخمدان تنها 3 درصد از همه سرطان ها را در زنان به خود اختصاص می دهد ، اما بیش از هر سرطان دیگری باعث مرگ و میردرزنان می شود. درمان با شیمی درمانی و جراحی های کاهش دهنده تومور پاسخ خوبی را به درمان نشان می دهند. با این حال ، در بخش بزرگی از بیماران تومور د...
امتیاز: Article Rating | PMID:
عود حساس به پلاتین در سرطان تخمدان : نقش ریزمحیط تومور با وجود پیشرفت های متعد در درک پاتوبیولوژی سرطان تخمدان، شرایط تغییرات ژنتیکی محرک در سرطان سروز با درجه بالا، عدم تجانس بافتی سرطان اپی تلیال تخمدان و منشاء سلول برای سرطان تخمدان، متاسفانه میزان زنده ماندن از سرطان تخمدان در مقایسه با سرطان پ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
سلول های زنده باقیمانده از کاهش سلول ها در تومورهای مراحل آخر، خصوصیات شبه سلول های بنیادی سرطانی را از خود نشان می دهند چکیده: وجود تعادل بین تکثیر و کاهش سلول ها برای پیشرفت تومور ضروری است. هرچند که در مراحل نهایی کارسینوماها بیش از 90 درصد سلول ها از دست می روند، پیشرفت و خصوصیات سلول های زنده...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان