مطالب موجود برای 'drug discovery platforms'
سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) مسیرهای کشف داروی متداول را در سال های اخیر متحول کرده اند. به طور خاص، پیشرفت های اخیر در زیست شناسی hiPSC از جمله فناوری های ارگانوئید، پتانسیل جدیدی را برای کشف داروهای عصبی با توجه به مزیت های واضح بر استفاده از بافت های اولیه تاکید داشته اند. در نظر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32143423
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان