مطالب موجود برای 'iPSC derived mesenchymal stem/stromal like cells ('
سلول های پریوستئال آرواره(JPCs) یک منبع سلول بنیادی مناسب را برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان(BTE) ارائه می دهند. با این حال، چالش های مرتبط با تعداد محدود سلول ها، دسته بندی پر استرس سلول ها یا وقوع پیری سلولی طی پاساژ دادن های برون تنی و پتانسیل استخوان زایی غیر کافی برون تنی سلول های پریوستئال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30987077
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان