مطالب موجود برای 'neural Differentiation'
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های تمایز نیافته ای هستند که توانایی خودنوزایی و دگر تمایزی به سایر انواع سلول ها را دارند. این سلول ها امیدهایی را برای یافتن یک درمان برای بسیاری از بیماری ها ایجاد کرد است. با این وجود، هنوز برخی از موانع وجود دارد که کاربردهای بالینی آن ها را محدود می کند. یک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31523485
بازسازی عصبی به صورت یک چالش باقی مانده است. سلول های بنیادی عصبی تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیماران یک امید امیدوار کننده را ایجاد کرده است. روی به میزان زیادی در تکوین و متابولیسم سیستم عصبی مرکزی(CNS) دخیل است، اما نقش آن در تمایز عصبی iPSCs مشخص نیست و فقدان روش های تش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32323639
طی تولید رده های سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های CD34+ خون بند ناف، یک رده دارای تریسومی کامل کروموزوم 1 و حذف q23 تا qTer کروموزوم 11 به طور تصادفی در آزمایشگاه تولید شد. این ناهنجاری به طور پیوسته حتی در پاساژهای بالاتر نیز تشخیص داده شد. مشخص شده است که این ناهنجاری های کروموزومی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31148385
هدف: ما برای القای سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از ژله وارتون(WJ) برای تمایز به سلول های پیش ساز عصبی، نورون ها و سلول های مویی شنوایی تلاش کردیم. مواد و روش ها: سلول های بنیادی مزانشیمی از ژله وارتون بند ناف انسانی جداسازی شد و در محیط حاوی فاکتور رشد اپی درمی و فاکتور رشد فیبروبلاس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27340981
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان