مطالب موجود برای 'proinflammatory factors'
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFα، اینترفرون گاما و گیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649245
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان