مطالب موجود برای 'translational medicine'
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک مشکل سلامتی غیر قابل ارزیابی است. حیاتی ترین فاز در فرایندهای پاتوفیزیولوژیک آسیب طناب نخاعی مربوط به آسیب های ثانویه شناخته شده است که آبشاری از فرایندهای کنترل نشده و مخرب است که بعدا بوسیله پیام رسانی های مولکولی نابجا، التهاب، تغییرات عروقی و عملکرد نامناسب سلولی ثانویه ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31159345
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان