عبدالله صفایی@: <br />با سلام <br />تزیرق سلول برای درمان بیماری دیستروفی در بیشترمراکزتحقیقاتی واردفازکلینیکی شده است ولی چون این بیماری نوعی نقص ژنتیکی است تزریق سلول نمیتواند جلوی عملکرد ژن ناقص رابگیرد بنابراین بهبودی کامل به دنبال این تزریق نیست و بیشتربرای ممانعت ازپیشرفت بیماری به کارمی رود.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه