sarina@: <br />باسلام <br />خیراین بیماری نوعی اختلال ژنتیکی است و ازیک ژن ناقص اجدادی به ارث می رسد و یا ممکن است با احتمال خیلی کمی بر اثرجهش ژنتیکی به وجود آمده باشد، مراکزتحقیقاتی سایرکشورها هم هنوزبه درمان قطعی برای این بیماری نرسیده اند. <br />

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه