امیر@: <br />باسلام <br />درایران دراین زمینه طرح درمانی وجودندارد ولی در کشورهای همسایه مانندهند و بنگلادش دراین زمینه تحقیقات زیادی درحال انجام است ولی ازمیزان پیشرفت این طرح ها و قابلیت کلینیکی بودن آنها اطلاعی ندارم.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه