مجتبی @: <br />باسلام <br />این بیماری پیش رونده چون به دلیل نقص ژن مربوط به ساخت عضلات است باید ژن درمانی شود ، ولی هنوز ژن درمانی این بیماری در سایر کشورهایی که درحال انجام است وارد فازکلینیکی نشده است.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه