باران @: <br />باسلام <br />میلیت عرضی یک سندرم بالینی است که به علت التهاب طناب نخاعی ایجاد می شود. تزریق کورتون مرحله اول درمانی برای تسکین درد بیماراست و باید منتطر نوع پاسخ فرد به کورتون ماند وبعد دراین باره قضاوت کرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه