فاطمه@: <br />باسلام <br />چون بیماری ژنتیکی و غالب می باشد احتمال انتقال به نسل زیاد است بنابراین بهتراست بچه دارنشوید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه