باسلامی دوباره خدمت شما استاد و دکتر گرامی <br />من چندسوال از تفاوتهای بیماری گلین باره و میلیت داشتم <br />۱:این درسته بعداز گذشتن بیش از شش ماه از بیماری میلیت عرضی رفرکس ها شدیدتر شده حتی از فرد سالم هم بیشتر میشود ولی در گلین باره همچنان صفر هس؟ <br />۲:تعداد زیاد پروتئین در آزمایش ال پی اولیه نشان دهنده میلیت عرضی هس مثلا۳۴۷ یا در هر دو نشان میدهد <br />۳:منظور از وجود سلول در ال پی کدام سلول هس که حمل بر صحت میلیت میباشد <br />با تشکرات فراوان از جناب عالی

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه