با سلام <br />متاسفانه بیماری هایی که سبب درگیری عصب می شوند مانند فلج بل که درگیری عصب 7 را می دهد درمان قطعی ندارند.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه