افسانه@:
باسلام
این بیماری پیش رونده چون به دلیل نقص ژن مربوط به ساخت عضلات است باید ژن درمانی شود ، ولی هنوز ژن درمانی این بیماری در سایر کشورهایی که درحال انجام است وارد فازکلینیکی نشده است.اگرعلایم شما برای این بیماری خفیف است بهتر است با شماره تلفن جهت ثبت نام 22339951 تا 53تماس بگیرید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه