با سلام <br />از آنجا که این بیماری زمینه ژنتیکی دارد درمان قطعی برای آن وجود نداردو فعلا از درمان های دارویی و توان بخشی استفاده می شود.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه