با سلام <br />متاسفانه هنگامی که بافت عصبی ازجمله عصب بینائی دچار آتروفی می شود ترمیم آن بسیار مشکل است و اکنون تمام تحقیقات با واسطه سلول های بنیادی برای آن است که بتوان برای ترمیم بافت عصبی راهی پیدا کرد اما این تحقیقات هنوز به درمان نرسیده است و فعلا نمی توان برای بیمار شما راه حلی پیشنهاد کرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه