با سلام <br />متاسفانه این طرح هنوز آغاز نشده است.زیرابرای دستیابی به نتایج بهتر باید روی این پروژه بیشتر کار شود .امیواریم در سال 93 این طرح را آغاز کنیم.برای سلول درمانی در بیمار داشتن ذخیره بند ناف الزامی نیست و می توان از مغز استخوان یا بافت چربی خود بیماراستفاده کرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه