با سلام <br />به امید خداوند در سال 93 طرح پیوند سلول های بنیادی در نوعی از دیستروفی به نامFSHD انجام خواهد شد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه