یاسمن عزیز <br />با سلام <br />متاسفانه ترمیم عصب بینایی یا کورتکس بینائی با سلول های بنیادی هنوز اثبات نشده است.و فعلا با سلول درمانی نمی توان بینائی را بازگرداند.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه