عباس عزیز <br />با سلام <br />امکان درمان بیمار شما در پژوهشگاه رویان وجود ندارد اما می توانید به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان بوعلی خدمت آقای دکتر دستجردی مراجعه کنید .

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه