سلام ایاموسسه شماسلول درمانی انجام میشه برای پارکینسون ایا زالوذرمانی فایده داره؟یاراهی هست

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه