با سلام
در زمینه بیماری پارکینسون در نمونه حیوانی در حال انجام تحقیقات هستیم.در صورتی که بتوانیم پیوند سلول های دوپامینرژیک را در انسان انجام دهیم آن وقت می توان قضاوت کرد که آیا با سلول درمانی می توان پارکینسون را درمان کرد یا خیر.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه