با سلام
آنچه به راه رفتن این بیماران کمک می کند کاردرمانی و تمرین است زیرا اسپاسم های عضلانی و کوتاهی تاندون مانع راه رفتن این بیماران می شود لذا باید از پیشرفت آن با کاردرمانی و تمرین های ورزشی جلوگیری کرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه