با سلام
سلول درمانی در ALS در موارد پیشرفته از لحاظ تنفسی و گوارشی انجام نمی شود.زیرا شرایط بیمار نمی تواند بستر مناسبی را برای ایجاد اثرات سلول ها فراهم کند.البته برای آگاهی از نظر آقای دکتر نفیسی می بایست با خود ایشان در بیمارستان شریعتی صحبت کنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه