با سلام
ترمیم در ضایعات نخاع بسیار کند صورت می گیرد.ام شما باید با فیزیوتراپی و انجام تمرین هایی که توانائی ان را دارید از تحلیل رفتن عضلات پیشگیری کنید.امیدواریم بتوانیم با پیوند سلول های مناسب در نخاع ترمیم را تسریع کرده واز شدت ناتوانائی ها کاست.امیدوار باشید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه