با سلام
در مرگ مغزی سیستم عصبی مرکزی فاقد حیات است و نورون ها از بین رفته و مرگ سلولی اتفاق افتاده و حیات در بدن از بین رفته و تنها قلب با واسطه اتوماتیسیته خود با ضربان کم در تپش است که فیزیولوژیک بوده و به معنی حیات بدن نیست.بنابراین در بدنی که تمام ارگان ها مرده و قلب تنها به صورت خود به خودی و با برون ده نا چیز در حال تپش است نمی توان از سلول درمانی استفاده کرد . برای مطالعه در زمینه سلول های بنیادی کتاب سلول های بنیادی دکتر بهاروند و سلول بنیادی به زبان ساده را مطالعه کنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه