با سلام
در حال حاضر این اطلاعات را در دست نداریم.شما می توانید از اطلاعات بیمارستان شریعتی یا بخش نوار عصبی عضلانی همین بیمارستان این اطلاعات را دریافت کنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه