با سلام
متاسفانه به نظر میرسد عصب بینایی بیمار به دلیل پاتولوژی اولیه و همچنین اثرات فشاری ناشی از تجمع مایع مغزی نخاعی آسیب دیده است.در این موارد شانس ترمیم بسیار پائین بوده و سلول درمانی نیز در حال حاضر اثر اثبات شده ای ندارد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه