باعرض سلام وخسته نباشید.مادرمن تقریبا20 ساله که اختلال روانپریشی سایکوتیک داره قرص الانزاپین.ریسپریدون. تریفن.بی پریدن و...مصرف میکنه .چندین سال مراکزروانپزشکی بستری شد امابهترنشد هیچ بدترم شد .خواستم بدونم ایااین قرصاسیستم دفاعی بدنشو تاچه اندازه ای ضعیف میکنه

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه