نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در برابرمهار کننده آنزیم مبدل آنژوتنسین در ترمیم کلیه

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 مطالعه اخیر به دنبال شفاف سازی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) در سرکوب نفروپاتی در مدل های آزمایشگاهی بوده است. علاوه براین، هدف این مطالعه مقایسه بین نقش سلول های بنیادی و مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتنسین در ترمیم کلیه نیز بود.

روش ها: جداسازی و آماده سازی کشت سلول های بنیادی مزانشیمی، فلوسایتومتری با استفاده از مارکرهای سطح سلولی CD34، CD44 و CD105، آنالیزهای بیوشیمیایی برای تعیین کراتینین سروم، اوره، TGF-B، سیستاتین C( CysC) و ان- استیل- بتا- د- گلوکز آمینیداز(UNAG) و بررسی هیستوپاتولوژیک برش های بافت کلیه انجام گرفت.

نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک تزریق درون وریدی ساده سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان یا بافت چربی قادر به تقویت فرایند ترمیمی کلیوی از طریق کاهش معنادار کراتینین سروم، اوره، TGF-B، سیستاتین C( CysC) و ان- استیل- بتا- د- گلوکز آمینیداز(UNAG)  و افزایش معنادار نرخ فیلتراسیون گلومرولی است. علاوه براین، بررسی های هیستوپاتولوژیک بافت کلیوی نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی اثر بازسازی کننده معناداری دارند که با کاهش فیلتراسیون سلول های التهابی موضعی، نفریت بینابینی کانونی و گلومرول متراکم و هم چنین لوله های دژنره شده مشخص بود.

بحث: داده های اخیر شواهد مجزایی را در مورد اثر مطلوب سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی در کاهش نفروپاتی القا شده با سیکلوسپورین در رت ها و از طریق توانایی بهبود ترمیم عملکردی و ساختاری کلیه از طریق دگر تمایزی ارائه می دهد.

Nephrology (Carlton). 2016 May 10. doi: 10.1111/nep.12812. [Epub ahead of print]

Role of Mesenchymal Stem Cells versus Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor in Kidney Repair.

Ahmed HH1, Toson EA2, El-Mezayen HA3, Rashed LA4, Elsherbiny ES2.

Abstract

AIM:

The current study sought to clarify the role of bone marrow derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) and adipose tissue derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs) in repressing nephropathy in the experimental model. Moreover, the aim of this work was extended to compare between stem cells role and angiotensin converting enzyme inhibitor in kidney repair.

METHODS:

Isolation and preparation of MSCs culture, flow cytometry using CD34, CD44 and CD105 cell surface markers, biochemical analyses for determination of serum creatinine, urea, transforming growth factor β (TGF-β), cystatin C (CysC) and urinary N-Acetyl-ß-D-Glucosaminidase (UNAG), and histopathological investigation of of kidney tissue sections were performed.

RESULTS:

The results of the present study revealed that single intravenous infusion of MSCs either derived from bone marrow or adipose tissue was able to enhance renal reparative processes through significantly decrease serum creatinine, urea, TGF-β and CYS-C levels as well as UNAG level and significantly increase glomerular filtration rate. Additionally, the histopathological investigations of kidney tissues showed that MSCs have significant regenerative effects as evidenced by the decrease in focal inflammatory cells infiltration, focal interstitial nephritis and congested glomeruli as well as degenerated tubules.

CONCLUSION:

The current data provided distinct evidence about the favorable impact of AD-MSCs and BM-MSCs in attenuation of cyclosporine-induced nephropathy in rats through their ability to promote functional and structural kidney repair via transdifferentiation.

PMID: 27162005
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان